Vesileppis - Aktiivinen superkeskus
Lasten iät:

Vesileppiksen GDPR-rekisteriseloste

SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS OY ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Sport & Spa Hotel Vesileppiksen asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy
Vokkolantie
79100 Leppävirta
Y-tunnus: 2617547-4
puh. 029 1700 170
email. myynti@vesileppis.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Kimmo Rossi, 029 1700 180, kimmo.rossi@vesileppis.fi.

3. Rekisterin nimi
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:hyn.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen perustuen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan esimerkiksi pöytä-, huone-, hoito-, keilaus- ja kokousvarausta tehtäessä tai laskutusta varten.
Suostumuksen perusteella käsiteltäviä tietoja ovat suoramarkkinointiin käytettävät sähköpostiosoitteet.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
- asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
- asiakassuhdeviestintä
- asiakkaan tekemien varausten käsittely
- palveluiden myynti ja toteutus
- maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely - rekisterinpitäjän palveuiden markkinointi
- rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.

Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
- asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
- kansalaisuus
- varauksia koskevat tiedot
- asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
- tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
- tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointiin tekstiviestitse tai sähköpostitse)
- tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
- asiakkaan valintoja ja toiveita koskevat tiedot (kuten huonetta koskevat erityistoiveet, esteettömyysasiat)
- mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot.

Rekisterinpitäjä käsittelee yritysasiakkaidensa kohdalla seuraavia henkilötietoja:
- Yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- Yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot
- Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot.

7. Mistä henkilötiedot saadaan
Rekisteritietoja saadaan:
- rekisteröidyltä itseltään
- varauspalveluyrityksiltä
- muista lähteistä, jotka ovat julkisesti saatavana, kuten puhelinrekisteri ja kotisivut

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Vesileppiksen alueen yhteistyöyrityksille palveluiden tuottamiseksi ja toteuttamiseksi. Luovutettavat tiedot rajataan selaisiin tietoihin, joita yhteistyökumppani tarvitsee oman palvelunsa toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

Suoramarkkinointiviestien lähettämiseen käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa. Yritykset, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun pidetään tietosuoja-asetuksen tarkoittamina käsittelijöinä. Käsittelijänä toimii palveluntarjoaja, joka toimittaa rekisterinpitäjälle asiakasrekisteriohjelmiston ja siihen liittyvät ylläpitopalvelut. Asiakasrekisterissä olevien suoramarkkinointiin käytettävien yhteystietojen käsittelijänä toimii palveluntarjoaja, joka tarjoaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointiviestien lähettämiseen tarvittavan ohjelmistopalvelun.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Suoramarkkinointiviestien lähettämistä varten asiakkaiden sähköpostiosoitteita käytetään EU:n ulkopuolisen palveluntarjoajan ohjelmistopalvelulla, joka sijatsee Yhdysvalloissa. Maa/maat tai yritys/yritykset on/ovat komission arvion mukaan maita, joissa on yleisesti ottaen joko lainsäädännöllä tai muilla toimenpiteillä varmistettu henkilötietojen riittävä suojaustaso, kuten yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ja jotka on sertifioitu EU-US Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti (https://www.privacyshield.gov/list).

Muita tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kolmeen vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä 6 kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muuta perustetta.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan lain edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kaun kuin kirjapitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää jos siihen on olemassa muu peruste.

Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

Asiakkuussuhteen aikana käsitellään vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikastarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi.

Kun asiakkuussuhde päättyy, asiakkaiden tiedot voidaan siirtää yrityksen suoramarkkinointirekisteriin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

11. Rekisteröidyn oikeuksista
Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja- asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

- Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun nojalla (tietosuoja- asetus artikla 6 artikla 1 kohta e alakohta). Tässä tapauksessa oikeutetun edun muodostaa asiakkuussuhde. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4.

Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

- Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

- Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyy- den, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kun- nes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansa- pitävyyden
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henki- lötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoit- tamista
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietojen käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:n matkustajarekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Sport & Spa Hotel Vesileppiksen matkustajarekisterissä tapahtuvasta matkustajatietojen käsittelystä.

1. Matkustajarekisterin pitäjä
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy
Y-tunnus: 2617547-4
Vokkolantie
79100 Leppävirta
puh. 029 1700 170 email. myynti@vesileppis.fi

2. Yhteyshenkilö matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Kimmo Rossi, puh. 029 1700 180, kimmo.rossi@vesileppis.fi

3. Rekisterin nimi
Matkustajarekisteri

4. Matkustajatietojen käsittelyn oikeusperuste
Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin.

5. Matkustajatietojen käsittelyn tarkoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetuun lakiin perustuen majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti jäljempänä kohdassa 6 yksilöidyistä matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri).

Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on henkilötietolain 29 § nojalla oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin tai asiakaspalveluun.

6. Käsiteltävät matkustajatiedot
Matkustajarekisterissä käsitellään laissa mainittuja matkustajatietoja:
- matkustajan nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus
- mukana olevan puoliso* sekä alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat - matkustajan osoite
- majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä (mikäli tiedossa)
- maa, josta Suomeen saavutaan (jos matkustajan asuinpaikka ei ole Suomi)
- matkustusasiakirjan numero (ei tarvita pohjoismaan kansalaiseslta eikä Suomessa asuvalta)
- vapaaehtoinen tieto: tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia.

Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus.
* Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai henkilöä, joka elää matkustajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyissä parisuhteessa.

7. Mistä matkustajatiedot saadaan
Matkustajatiedot saadaan matkustajailmoituksesta, jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkanjohtaja täyttää ja vahvistaa allerkirjoituksellaan.

8. Matkustajatietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Matkustajatietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Viranomaisille matkustatietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuen.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä toimitettava ulkomaalaista koskevat matkustajatiedot viivytyksettä sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella toiminnanharjoittajan majoitusliike sijaitsee.

Poliisilla on oikeus saada muidenkin kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla seuraaville viranomaisella on näiden pyynnöstä annettava matkustajatietoja, kun viranomainen tarvitsee niitä laissa tarkemmin määriteltyjen virkatehtävien hoitamiseen:
- Rajavartiolaitos
- Tullilaitos
- Pelastusviranomainen
- Terveydensuojeluviranomainen
- Puolustusvoimat.

9. Matkustajatietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Matkustajatietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Matkustajatietojen säilytysaika
Noudatamme matkustajatietojen säilytyksessä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Matkustajailmoitukset ja -tiedot säilytetään yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoituspäivästä. Tämän jälkeen ne hävitetään.

Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot säilytetään yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne hävitettään.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaan asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos matkustaja ei ole kieltänyt matkustajatietojensa käyttöä näihin tarjoituksiin, majoitusliikkeellä on oikeus siirtää ja käsitellä matkustajatietoja vuoden jälkeen myös asiakasrekisterissään tai mahdollisessa suoramarkkinointirekisterissään.

11. Rekisteröidyn oikeuksista henkilötietojen käsittelyyn liittyen
Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu lakiin. Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja myös asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan.

Matkustajalla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

- Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (=tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia matkustajatietoja.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Sähköiseen matkustajarekisteriin kirjataan vain niitä tietoja, jotka on merkitty matkustajailmoitukseen ja jonka ilmoituksen täyttäjä vahvistaa allekirjoituksellaan. Sähköiseen matkustajarekisteriin merkityt tiedot ovat oikeita ja täydellisiä, jos ne vastaavat matkustajailmoitukseen merkittyä. Majoitusliike huolehtii, että matkustajarekisterin tiedot vastaavat matkustajailmoituksen tietoja. Väärät tiedot korjataan viipymättä oma-aloitteisesti tai matkustajan vaatimuksesta.

Rekisteröidyn korjausvaatimus voi johtaa matkustajarekisterin tietojen korjaamiseen vain siinä tapauksessa, että rekisteriin tallennettu tieto ei vastaa matkustajailmoituksen tietoa.

- Oikeus tietojen poistamiseen
Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kau- an kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia matkustaja- tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistoa, jos majoitus- toiminnan harjoittaja käyttää matkustajatietoja lain määräämän säilytysajan jälkeenkin asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi tällöin vaatia, että häntä koskevat matkustajatiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsi- teltiin
- rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä asiakaspalveluun tai suoramarkkinointiin
- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

- Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä Rekisteröity ei voi vastustaa matkustajatietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää.

Rekisteröity voi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla kieltää matkustajatietojen käytön asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin tietoja kerättäessä tai myöhemmin. Jos rekisteröity vastustaa matkustajatietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin, ei niitä enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

- Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista Tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa aktiivista käsittelyä määrätyissä tilanteissa:
- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyy- den, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kun- nes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansa- pitävyyden
- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henki- lötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoit- tamista
- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Matkustajatietojen käsittely perustuu lakiin ja siinä määritetään matkustajatietojen käyttötarkoitukset ja mille viranomaisille tietoja luovutetaan. Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista ei voi näin ollen johtaa tilanteeseen, jossa laissa olevia säännöksiä matkustajatietojen käsittelystä ei noudatettaisi.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Matkustajatietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että matkustajatietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

 

 

Top